زیر کمیته های علمی و مشاوران عالی رتبه مرکز


مرکز تحقیقات نوزادان>ساختار و ارکان >زیر کمیته های علمی


 
 
 
 
 
 
 
 
مشاوران عالی رتبه ی مرکز 

ردیف

نام و نام خانوادگی 

تخصص

رتبه علمی

 

1

دکتر عبدالعلی خوارزمی

کودکان 

استاد 

2

دکتر احمد هاشم زاده

کودکان 

استاد 

3

دکتر محمد هادی امیریان

کودکان 

استاد  

 
 
زیر کمیته های علمی مرکز 

 

 

 

1

دکتر سیمین پرتوی

گوارش

استاد 

2

دکتر حمیدرضا کیانی فر
 

استاد یار

 

3

دکتر محسن حری

 
قلب اطفال

دانشیار 

4

دکتر افتخار محمودی

استاد 

5

دکتر حسن متقی مقدم
 

استاد یار

 

6

دکتر جواد آخوندیان

 
اعصاب اطفال

دانشیار 

7

دکتر فرح اشرف زاده
 

استاد 

 

8

دکتر نصرت قائمی

 
غدد اطفال

دانشیار  

9

دکتر رحیم وکیلی
 

دانشیار

 
 

10

دکتر فاطمه بهمنش
 

ایمونولوژی اطفال

استاد یار

 

11

دکتر علیرضا هوتکانی
 

ارتوپدی

استاد یار

 

12

دکتر مشایخی 
 

پوست

استاد یار

 

13

دکتر هیرادفر
 

جراحی اطفال

استاد یار

  

14

دکتر مدقق
 

جراحی عمومی

دانشیار

 

15

دکتر محمدسعید ساسان

 
 
عفونی اطفال

 استاد یار

16

دکتر عبدالکریم حامدی

دانشیار

17

دکتر محمدحسن اعلمی
 

استاد یار

 

18

دکتر علیرضا مدرسی

 
 
خون اطفال

استاد 

19

دکتر حمید فرهنگی

استاد یار

20

دکتر زهرا بدیعی

استاد یار

21

دکتر عبداله بنی هاشم
 

دانشیار