کميته مرکزی


 مرکز تحقیقات نوزادان>ساختار و ارکان>تشکیلات مرکز


 
                             
             

تشکیلات مرکز

             
                             
             
تاریخ تصویب : 30/2/85
رئیس مرکز : دکتر اشرف محمدزاده
معاون اجرایی : دکتر محسن جعفرزاده
معاون پژوهشی : دکتر احمد شاه فرهت
کارشناس مرکز : سارا عبدي
هیات مؤسس :
1-دکتر اشرف محمدزاده: فوق تخصص نوزادان, استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2-دکتر نیره خادم: متخصص زنان و مامائی ,دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3-دکترغلامعلی معموری: فوق تخصص نوزادان, استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4- دکتر احمد شاه فرهت: متخصص نوزادان ,استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5- دکتر حبیب ا... اسماعیلی: آمار زیستی ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شورای پژوهشی : دکتر اشرف محمدزاده ,دکتر نیره خادم, دکتر غلامعلی معموری، دکتر احمد شاه فرهت ،دکتر محسن جعفرزاده (متخصص کودکان )، دکتر رضا سعیدی (فوق تخصص نوزادان ) ,دکتر حسن بسکابادی (فوق تخصص نوزادان),دکترحبیب الله اسماعیلی
 اعضاء هیات علمی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور:
1- دکتر سید علی رضامرندی : فوق تخصص نوزادان, استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2- دکتر فاطمه خاتمی: فوق تخصص نوزادان ,دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- دکتر موسی احمدپور: فوق تخصص نوزادان, استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
4- دکترغلامعلی فتاحی بیات: فوق تخصص نوزادان , استادیاردانشگاه علوم پزشکی اراک
5- دکتر رامین ایرانپور: فوق تخصص نوزادان , استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6- دکتر مجیدمنصوری:، فوق تخصص نوزادان ,استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان
7- دکتر مهردادمیرزارحیمی: فوق تخصص نوزادان, استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی خارج از کشور:
 1- دکتر پنجوانی: فوق تخصص نوزادان ، نیویورک
2- دکتر ناصری: فوق تخصص نوزادان ، کانادا