اعضاء اصلی

 

 

 
اعضاء اصلی مرکز تحقیقات نوزادان
 
 
دکتر نیره خادم
متخصص زنان و مامایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
دکتر غلامعلی معموری
فوق تخصص نوزادان
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر حسن بسکابادی
فوق تخصص نوزادان
دانشيار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر رضا سعیدی
فوق تخصص نوزادان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
 
 
دکتر سيده فاطمه خاتمي
فوق تخصص نوزادان
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
دکتر سيد جواد سيدي
متخصص کودکان
استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد
دکتر سيد عليرضا عطايي نخعي
متخصص کودکان
استاديار دانشگاه علوم پزشکي مشهد