شير دهي در ماه مبارك رمضان

شيردهي در ماه مبارك

شیردهی مادران در ماه رمضان،آری یا خیر؟

مادراني كه شير ميدهند ، درصورتيكه كودك فقط از شير مادر استفاده ميكند ظاهرا مادر نميتواند روزه بگيرد ، وليكن كودكاني كه همراه با شير مادر غذا ميخورند ممنوعيتي براي روزه گرفتن مادر وجود ندارد.

اولويتهاي تحقيقاتی


مرکز تحقیقات نوزادان>اهداف و آرمان ها>لاین های تحقیقاتی
 
   
 
 
 
 
 
 

لاین های تحقیقاتی مرکز

 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
      
 
 
 
 

 

 1 .تغذیه .
 2 . ایکتر نوزادی.
 3 . مراقبتهای اولیه نوزاد رسیده و نارس.
 4 . آسفکسی .
 5 . عفونتها .
 6.مراقبت مادرانه آغوشی در NICU.
7.مراقبت به روش هم تختی و هم اطاقی مادر و نوزاد در نوزادان سطح 1
8.بيماري هاي تنفسي نوزادان