اهداف علمی

 

مرکز تحقیقات نوزادان>اهداف و آرمان ها>اهداف علمی

 
         
 
         
                         
                         
                         
         

اهداف علمی مرکز

         
 
 
                     
   
 
                   
     
 
                 
       
 
               
 
 
 
1 ) توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم نوزادان.

2)  انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی.

3 ) جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد ، مقالات و مدارک مربوط و انتشار آنها.

4 ) تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه طب نوزادان.

5 ) ترغیب و تشویق و بکارگیری محققین.

6 )  کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور.

7 )  همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.