برنامه هاي استراتژيك


مرکز تحقیقات نوزادان>اهداف و آرمان ها>برنامه های استراتژیک

 

         
                 
برنامه های استراتژیک مرکز
 
 

مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر آن است که با اجرای استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوزادان جامعه و کمک به تولید علم در راستای ماموریت این مرکز به اهداف زیر نایل آید :

•معرفی ، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات نوزادان در عرصه استانی ، کشوری و بین المللی

•هدایت ، تسهیل ، نظام دار نمودن و اجرای طرح های تحقیقاتی نوزادان

•توسعه بخش های زیر مجموعه مرکز تحقیقات نوزادان

•اولویت بندی تحقیقات طب نوزادان بر مبنای نیاز سنجی

•ترغیب و توانمندسازی محققین در جهت اجرای طرح های
 تحقیقاتی طب نوزادان.
 
 
•جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت به منظور کمک به
 برآوردن نیازهای پژوهشی آنها و تقویت بنیه مالی مرکز تحقیقات نوزادان

•ارزشیابی ادواری عملکرد مرکز تحقیقات نوزادان

در این راستا ارزش های حاکم بر فعالیت های مرکز تحقیقات نوزادان شامل تکریم جایگاه تحقیق و محقق ، رعایت اخلاق در پژوهش ، تقویت ارتباط آموزش با پژوهش و جامعه نگری خواهد بود .