اهداف کلان


مرکز تحقیقات نوزادان>اهداف و آرمان ها>اهداف کلان
  
 

اهداف کلان مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
 

 
 
 
 

 

N1:معرفی ، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات نوزادان در عرصه استانی ، کشوری و بین المللی.

•N2: هدایت ، تسهیل ، نظام دار نمودن و اجرای طرحهای تحقیقاتی نوزادان .

•N3: توسعه بخشهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

•N4:اولویت بندی تحقیقات علوم نوزادان بر مبنای نیاز سنجی.

•N5:ترغیب و توانمند سازی محققین در جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی نوزادان.

N6:جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت به منظور کمک به برآوردن نیازهای پژوهشی آنها و تقویت بنیه مالی مرکز تحقیقات نوزادان.

•N7: ارزشیابی ادواری عملکرد مرکز تحقیقات نوزادان.

  
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستاوردهاي مركز

IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         1.       دكتر محمدزاده، دكتر فرهت، دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI
سه شنبه, 20 شهریور 1397
    1.  دكتر سعيدي،دكتر قهرماني، دكتر معموري،دكتر... ادامه مطلب...
IMAGE
تألیف کتاب
سه شنبه, 20 شهریور 1397
         دكتر رضا سعيدي، دكتر غلامعلي معموري، دكتر اشرف... ادامه مطلب...