اهداف کلان


مرکز تحقیقات نوزادان>اهداف و آرمان ها>اهداف کلان
  
 

اهداف کلان مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
 

 
 
 
 

 

N1:معرفی ، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات نوزادان در عرصه استانی ، کشوری و بین المللی.

•N2: هدایت ، تسهیل ، نظام دار نمودن و اجرای طرحهای تحقیقاتی نوزادان .

•N3: توسعه بخشهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

•N4:اولویت بندی تحقیقات علوم نوزادان بر مبنای نیاز سنجی.

•N5:ترغیب و توانمند سازی محققین در جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی نوزادان.

N6:جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت به منظور کمک به برآوردن نیازهای پژوهشی آنها و تقویت بنیه مالی مرکز تحقیقات نوزادان.

•N7: ارزشیابی ادواری عملکرد مرکز تحقیقات نوزادان.