فعالیت های مرکز درسال86


مرکز تحقیقات نوزادان>فعالیت های مرکز در سال 86

 
 
 
 
 فعالیت های مرکز در سال 86
 
       
 
 
 
 
 
                             
عنوان
تاریخ
برگزارکننده
با همکاری
31-30 فروردین 86
  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
و
مرکز تحقیقات نوزادان
- اداره ترویج تغذیه با شیر مادر دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- انجمن پزشکان نوزادان
2- کارگاه تغذیه با شیر مادر جهت پرسنل مامایی
27-25 اریبهشت 86
کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان امام رضا(ع)
مرکز تحقیقات نوزادان
3- اولین کارگاه کشوری آموزش ارتقاء آّگاهی و بهبود عملکرد پرستاران بخش نوزادان و NICU در تغذیه با شیر مادر
17-16 خرداد 86
معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز تحقیقات نوزادان
4- جلسه علمی انجمن متخصصین کودکان خراسان
14/4/86
کمیته علمی انجمن متخصصین کودکان خراسان
مرکز تحقیقات نوزادان
 
 - سمینار یک روزه مزایای شیر دهی در ساعات اولیه تولد
10 /5/86
مرکز تحقیقات نوزادان
مرکز بهداشت
- سمینار یک روزه راه های تداوم شیردهی
15/5/86
مرکز تحقیقات نوزادان
- کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان امام رضا (ع)
6- کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر
30/5/86
کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
و
بیمارستان مهر(حضرت عباس(ع))
مرکز تحقیقات نوزادان
و مرکز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد
 7-کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر
 22/8/86
بیمارستان فوق تخصصی رضوی
مرکز تحقیقات نوزادان
معاونت بهداشتی دانشگاه
8-کارگاه آموزشی احیاء نوزادان
12-13 دی 86
مرکز تحقیقات نوزادان
 
9- کارگاه ّآموزشی احیاء نوزادان
15-16 اسفند 86
مرکز تحقیقات نوزادان
 

 

شرکت در سومین جشنواره سرور  

9 و 10 آبان 86

 پیشنهاد دو پانل در خصوص تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت

23 آبان 86

تعیین زیر کمیته  علمی و مشاوران عالی رتبه ی مرکز

8 آذر 86

شرکت در هفته پژوهش

25-21 آذر 86

          
برتری سایت مرکز تحقیقات نوزادان در بین سایر مراکز تحقیقاتی در اولین جشنواره فناوری و اطلاعات دانشگاه

28 بهمن 86